Adatkezelési tájékoztató a www.xmatrix.hu és www.eclick.hu weboldal használatával összefüggő személyes adatok kezeléséről

Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag a www.eclick.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) használatával összefüggő személyes adatkezelésre vonatkozik.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1, Az Adatkezelő

Adatkezelő: eClick Apps. Kft.

Székhelye: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 11.

Postacím: 1077 Budapest, Damjanich utca 33.

Honlapjának címe: www.xmatrix.hu , www.eclick.hu

E-mail cím: info@eclick.hu

Telefonszám: + 36 70 77 22 500

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Cookie fogalma: A cookie egy karaktersort tartalmazó fájl, amely a webhely látogatásakor a számítógépre kerül. Amikor az adott webhelyet a látogató ismét felkeresi, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az érintett böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is a weboldalra vonatkozóan. A böngésző beállításai között hangolható, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer egy cookie-t küld, de felhívjuk a figyelmét, hogy cookie nélkül bizonyos funkciók lehet, hogy nem megfelelően működnek a webhelyen.

Az Adatkezelő kizárólag feltétlenül szükséges cookie-kat használ a webhely üzemeltetése során.

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. Az ilyen cookie-k nem gyűjtenek olyan személyes adatokat az érintettől, amely pl. marketing célra felhasználhatóak lennének. Az ilyen cookie arról gyűjt információt, hogy a webhely megfelelően működik-e, a működésben tapasztalhatók-e hibák. A funkcionális cookie-k biztosítják a weboldal megfelelő megjelenítését, megjegyzik például az érintett által korábban választott beálltásokat (pl. ország/nyelv, arculat/szín, betűméret stb.).

A weboldal tartalmaz harmadik fél által biztosított cookie-kat, de nem tartalmaz célzott cookie-kat. 

 • Harmadik fél által biztosított cookie-k: Más adatkezelő (pl. közösségi oldal, Google Analytics, Adobe Marketing Cloud stb.) tartalmának megosztását teszi lehetővé, és akár olyan információkat küld a harmadik fél adatkezelő számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más webhelyeken jelenítsen meg célzott hirdetéseket.
 • Célzott cookie-k: a webhelyen személyre szabott hirdetések megjelenítését biztosítják, amely igazodik az érintett érdeklődési köréhez (pl. korábbi keresések, választott menüpontok stb. alapján). Az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetések találhatók.

2, A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3, Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke).

Az Érintett által a regisztrációhoz/belépéshez megadott ügyfél-azonosítási adatokon kívüli személyes adatok esetében ld. a weboldalon az ÁSZF kapcsán közzétett személyes adatkezelési tájékoztatót.

4, Az adatkezelés célja

Online megjelenéssel kapcsolatos felhasználói adatkezelések.

Naplózási (szervernapló) és biztonsági célból, valamint a webhely szolgáltatásainak nyújtása, működőképességének monitorozása és védelme céljából eszközadatok, illetve az Érintett által a regisztrációhoz/belépéshez megadott ügyfél-azonosítási adatok kezelése.

Az Érintett által megadott más személyes adat tekintetében ld. a weboldalon az ÁSZF kapcsán közzétett személyes adatkezelési tájékoztatót

5, A kezelt adatok köre, forrása

Az adatkörök megnevezése

Eszközadatok

Miért szükséges?

IP cím

Cookie alkalmazásához biztonsági okokból elengedhetetlen adat.

Böngésző vagy operációs rendszer típusa, nyelve

Az érintett számítógépének beállításától függő adat.

Weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontja

Cookie alkalmazásához biztonsági okokból elengedhetetlen adat.

Érintett által megadott személyes adatok

Miért szükséges?

A kapcsolatfelvételnél megadott ügyfél-azonosítási adatok

Minden más, az Érintett által megadott személyes adatra ld. a weboldalon az ÁSZF kapcsán közzétett személyes adatkezelési tájékoztatót

Az ügyfél azonosításához, a belépési jogosultság ellenőrzéséhez szükséges.

Az Érintett által nem az ügyfél-azonosítás érdekében megadott más személyes adat tekintetében ld. a weboldalon az ÁSZF kapcsán közzétett személyes adatkezelési tájékoztatót

6, Az adatok megismerésére jogosult

eClick Apps Kft. 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. A személyes adatok a fenti Címzettek részére kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára.

Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.

Legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 3 (három) évig.

7, Az adatkezelés időtartama

Legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 3 (három) évig.

8, Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a fenti Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

9, Egyéb

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

10.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)hozzáférést személyes adataihoz
 • (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását),
 • joga van az adathordozhatósághoz,
  tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint, írásban nyújthatja be érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

(Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkeiben rögzített adatkezelői kötelezettségek alapján)

10.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről,
 • címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes
 • adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
(Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

10.1.2. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 10.2. pont szerint írásban kérheti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba – az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

10.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

(Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

10.1.4. A törléshez való jog

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnésétől követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

(Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

10.1.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

(Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

10.1.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:
az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

(Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

10.1.7. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megkeresése

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve 10.1. pont szerinti valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén – teljesíthessük.
Az Adatkezelő az Érintett 10.1. pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 10.1. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti ún. érintetti kérelemként írásban hagyományos levélben, e-mailben az 1. pontban meghatározott Adatkezelő elérhetőségein keresztül.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: https://naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,
ha véleménye szerint az Adatkezelő a 10.1. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint
ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

Budapest, 2022.06.22.